fbpx עמותת עדי מפרסמת קול קורא להגשת הצעות מחקר למציאת תרופה לדושן ומציעה מימון של מיליון ש״ח למחקר הנבחר - עמותת עדי
עמותת עדי מפרסמת קול קורא להגשת הצעות מחקר למציאת תרופה לדושן ומציעה מימון של מיליון ש״ח לשנתיים למחקר הנבחר (כל מחקר שיבחר, התקציב עד 500 אלף ש״ח)

על מנת למצוא את המחקר בעל ההיתכנות הטובה ביותר, להגדיל את הידע הנצבר אודות המחלה ולקדם פיתוח תרופות מלאות ו/או מעכבות וטיפולים להטבת איכות חייהם של הילדים החולים, פרסמה עמותת עדי קול קורא לבעלי עניין להגיש הצעות למחקר.

עמותת עדי שמה לה למטרה להוביל את המחקר היישומי בדושן, על מנת להביא למציאת תרופה לדושן, מהר ככל שניתן.  העמותה יוזמת, מקדמת ומממנת מחקר ישראלי במחלה, מעודדת שיתופי פעולה בינלאומיים, פועלת להבאת ניסויים קליניים לישראל ולשיפור הסטנדרט הטיפולי הקיים בילדים החולים.

תקציב המימון עבור מחקר מטעם קבוצת מחקר בודדת יהיה עד לסכום של 1,000,000 ₪ (מיליון ש"ח) למחקר של שנתיים, כאשר כל מחקר שיבחר יתוקצב בעד 500 אלף ש״ח.

 

עדכון : הודעה בדבר הארכת המועד האחרון לשם הגשת הצעות

 עמותת ע.ד.י מודיעה בזאת כי בשל פגרות וחופשות הקיץ וחגי תשרי יוארך המועד האחרון לשם הגשת הצעות מחקר במסגרת הקול הקורא.

אי לכך, המועד העדכני והאחרון לשם הגשת ההצעות הינו  לא יאוחר מ7.10.2021 עד השעה 17:00 .

יתר הוראות הקול הקורא נותרות בעינן.