fbpx

תקנון שימוש

אתר אינטרנט זה הינו האתר הרשמי של עמותת ע.ד.י – "עמותת דושן ישראל". עמותת הורים רשומה שמספרה 580544317 (להלן עמותת ע.ד.י). האתר מאפשר להרחיב את הידע על מחלת ניוון השרירים ע"ש דושן/בקר ועל המחקרים והטיפולים החדשים המתקיימים בישראל או בעולם. כמו כן מאפשר האתר ללמוד על פעילות העמותה לרבות: קידום מחקרים, קידום שיתופי פעולה, קידום ושיפור הטיפול הרפואי בחולים או פעילות להגברת מודעות, שינוי והתאמת רגולציה או גיוס כספים. 

האתר מאפשר לתרום למימון פעילות העמותה או להתנדב לפעילויות הסברה, קידום מודעות וגיוס כספים. כל שימוש באתר אינטרנט זה, לרבות מתן תרומות, מהווה את הסכמת הנותן לנהוג בכפוף לתקנון זה. אתר זה אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי ע"י מומחה, חוקר, רופא ו/או מטפל והמידע אשר ניתן בו הינו לידיעה בלבד. בנוסף, האתר אינו מהווה תחליף לחומרים כתובים או חוות דעת מכל סוג שהוא הנוגעות למחלה.

1. התקנון כתוב בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים. כל האמור בתקנון זה בלשון זכר

מתייחס גם לנקבה, האמור בלשון יחיד מתייחס גם לרבים, ולהיפך.

2. האתר ותוכנו הוקמו על ידי עמותת ע.ד.י. ומטרתם, להעלות מודעות למחלה, לגייס תרומות לפעילות העמותה, לעדכן על פעילות העמותה בתחומים: קידום מחקר, שיפור הטיפול הרפואי, הנגשת תרופות חדשות לחולים בישראל ופעילות לשינוי והתאמת רגולציה. 

3. עמותת ע.ד.י. מאפשרת לך באמצעות אתר זה לתרום כסף לטובת צרכי העמותה, צרכי

מימון מחקר המחלה במוסדות מחקר בארץ, צרכי מימון טיפולים ניסיוניים בחולים, צרכי מימון מרפאות ייעודיות לחולי דושן וצרכים אחרים על פי החלטות הועד המנהל של העמותה.

4. המידע באתר בחלקו מובא לאתר בשם כותבו או מתורגם מתוך אתרים של עמותות

עמיתות בעולם. המידע מופיע באתר לאחר קבלת הסכמה מלאה של בעל הקניין . יתר

המידע המופיע באתר ולא תורגם לעברית מהווה קניין של העמותה בעלת האתר.

5. עמותת ע.ד.י. שומרת לעצמה את הזכות לעדכן, לשנות, להוסיף ולגרוע, כל דבר, ללא

כל הודעה מוקדמת או מאוחרת על כך, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. כל הודעה תפורסם

על פי שיקול דעת עמותת ע.ד.י. לרבות תנאים חדשים ככל שיהיו.

6. השימוש באתר למטרת מתן תרומה באמצעות כרטיס אשראי או כל אמצעי אחר, נתונה אך ורק לתורמים שגילם מעל 18 שנה. מבצע התשלום מתחייב שהוא עומד בהגדרות החוק.

בעת מתן תרומה באמצעות כרטיס אשראי תתבצע בדיקת הכרטיס מול חברת האשראי

והמשלם יקבל תשובה מידית באשר למצב העסקה, והאם התקבלה או נדחתה.

7 . דף התשלום באתר מאובטח בתקן הבטחה מחמיר: DSS – PCI . העמותה מתחייבת שלא לפגוע בפרטיות מבצעי התשלום באמצעות האתר ולפעול בכפוף למלוא הוראות חוק הגנת הפרטיות התשנ"א, 1981

8. מבצע פעולת תשלום יהיה רשאי לפנות לעמותה בבקשה לשינוי פרטי החיוב וביטול

העסקה תוך 14 יום מיום שנמסרה הודעת התשלום בטלפון או בוצעה פעולת התשלום

באינטרנט. העמותה תבצע את השינוי הנדרש בהתאם למדיניות הנהוגה באותה עת בחברת

האשראי. במידה וחברת האשראי תחייב את העמותה בעמלה בגין הפעולה, יחויב מבצע

הפעולה בעמלה כאמור. כל ביטול יעשה על פי חוק הגנת הצרכן התשנ"א, 1981 .

9. אין לתת פרטים כוזבים. הגשת כזבים הנה עבירה פלילית. אדם שיעבור על עבירה זו

צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים.

10. העמותה לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי משתתפים

באתר בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה ובהסכמתה המלאה שניתנה לכך בכתב.

11. אין להעתיק, לשכפל, להעביר, להפיץ, להציג, להסתמך ולמסור מידע כל שהוא מתוך

האתר אלא במתן הסכמה מראש של עמותת ע.ד.י. כל הסימנים המופיעים באתר הינם של

עמותת ע.ד.י או של עמותות או ארגונים אחרים שנתנו את הסכמתם לעמותת ע.ד.י להציגם

באתר ואין לעשות בהם שימוש אלא בהסכמה מראש ובכתב של עמותת ע.ד.י.

12 . למען הסר ספק, המידע המופיע באתר בשום מקרה אינו מהווה תחליף לייעוץ רפואי או

עצה לטיפול במחלה. אין ולא תהיה לכל משתמש באתר כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה

מכל מין וסוג שהוא כלפי העמותה בעלת האתר באשר לתכנים המופיעים באתר.

13. היה והאתר ו/או העמותה או מי מטעמה, ניסו מרצונם הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פניה של אדם, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על האתר ו/או על העמותה ו/או על מי מטעמה.

14. על אתר אינטרנט זה של עמותת ע.ד.י., יחולו אך ורק החוקים והדינים הקיימים במדינת

ישראל.

15 . הפרשנות לתקנון זה ואכיפתו של התקנון או כל פעולה ו/או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו

בהתאם לחוקי מדינת ישראל. כל סכסוך או שאלה בהקשר לתקנון זה תובא להכרעה

בערכאה השיפוטית המוסמכת במחוז תל אביב יפו בלבד. 

16 . מפעילי האתר יכולים לשנות את תנאי השימוש בו מעת לעת בהתאם לצורך, ועל

המשתמש באתר לוודא כי ידוע לו הנוסח העדכני של תנאי השימוש. הנוסח המחייב של

תנאי השימוש הוא זה שיהיה בתוקף בעת השימוש באתר.

17 . אם אינך מסכים לתנאי השימוש באתר זה הנך מתבקש שלא לעשות שימוש באתר זה